El somni de Mardoqueu


    1 El dia u del mes de nissan de l’any segon del rei Artaxerxes el Gran, Mardoqueu va tenir un somni. Mardoqueu era fill de Jaïr, descendent de Ximí i de Quix, de la tribu de Benjamí. 2 Era un jueu important que prestava els seus serveis al palau del rei. Vivia a la ciutat de Susa. 3 Pertanyia als jueus que Nabucodonosor, rei de Babilònia, havia deportat de Jerusalem juntament amb Jeconies, rei de Judà.
    4 El somni de Mardoqueu era aquest: Va sentir un gran trasbals a la terra, amb crits, aldarulls, trons i un terratrèmol. 5 Dos dracs enormes avançaven disposats a lluitar entre ells. Van llançar un bramul terrible. 6 En sentir-lo, totes les nacions es mobilitzaren per atacar la nació justa. 7 Quin dia més fosc i tenebrós era aquell! Quina tribulació i quina angúnia! A la terra, calamitats i total confusió! 8 Tota la nació justa es va esglaiar davant la imminència del desastre i es preparava a desaparèixer, 9 però llavors va clamar a Déu. Al seu clam, d’una petita font es va formar un gran riu amb molta aigua. 10 Sortí el sol lluminós, i els humils foren enaltits i van engolir els orgullosos.
    11 Mardoqueu es va despertar. En el somni havia vist allò que Déu havia decidit de fer. I anà donant-hi voltes fins al vespre, maldant de totes maneres per comprendre’n el sentit.

Mardoqueu salva la vida del rei


    12 Una vegada, Mardoqueu descansava a palau, a prop de Gabata i Tarra, els dos eunucs del rei, guardians del palau. 13 Va escoltar la seva conversa i va fer indagacions sobre el que duien entre mans: llavors va descobrir que conspiraven per assassinar el rei Artaxerxes. Mardoqueu els va denunciar al rei. 14 Interrogats pel rei, els dos eunucs van confessar i foren executats.
    15 El rei va fer escriure aquests fets perquè en quedés constància. Mardoqueu, per la seva part, va escriure també la seva versió dels fets. 16 El rei confirmà Mardoqueu en els serveis que prestava a palau i el recompensà pel que havia fet.
    17 Però Aman, fill d’Amedata, l’agaguita, home de gran prestigi davant el rei, volia fer pagar a Mardoqueu i al seu poble la mort dels dos eunucs.