Evangeli segons Marc 16

15 Els digué:
—Aneu per tot el món i anuncieu la bona nova de l’evangeli a tota la creació.

Evangeli segons Marc 16