Levític 13


    1 El Senyor va parlar encara a Moisès i a Aaron. Els digué:
    2 —Quan a algú li surti una inflamació, una erupció o una taca blanquinosa a la pell que facin preveure un cas de lepra, serà dut al sacerdot Aaron o a algun dels seus descendents sacerdots. 44 vol dir que és un leprós. El sacerdot el declararà impur. Té lepra al cap.
    45 »El qui està malalt de lepra anirà amb la roba esquinçada, la cabellera deslligada, un tapaboques a la cara i cridarà: “Impur, impur!” 46 Mentre li duri el mal, serà ritualment impur. Com a impur, viurà aïllat fora del campament.

Levític 13