Evangeli segons Lluc 3


    1 L’any quinzè del regnat de Tiberi Cèsar, mentre Ponç Pilat era governador de Judea, Herodes, tetrarca de Galilea, Filip, el seu germà, tetrarca d’Iturea i de la regió de Traconítida, i Lisànies, tetrarca d’Abilene, 2 durant el pontificat d’Annàs i de Caifàs, Déu va comunicar la seva paraula a Joan, el fill de Zacaries, en el desert. 3 Joan anà per tota la regió del Jordà predicant un baptisme de conversió per al perdó dels pecats, 4 tal com està escrit en el llibre dels oracles del profeta Isaïes:
És la veu d’un que crida en el desert:
Prepareu el camí del Senyor,
aplaneu les seves rutes.

    5 S’alçaran les fondalades,
s’abaixaran les muntanyes i els turons,
es redreçaran els camins tortuosos
i els escabrosos seran aplanats;

    6 i tothom veurà la salvació de Déu.

Evangeli segons Lluc 3