Segona carta a Timoteu 3


    14 Tu persevera en el que has après i has acceptat fermament, sabent de qui ho has après. 15 Des de ben petit coneixes les Sagrades Escriptures, que tenen el poder de donar-te la saviesa que duu a la salvació gràcies a la fe en Jesucrist. 16 Tota l’Escriptura és inspirada per Déu i útil per a ensenyar, refutar, corregir i educar en el bé, 17 perquè el qui és home de Déu arribi a la maduresa i estigui equipat per a tota obra bona.

Segona carta a Timoteu 4

Anunciar l’evangeli


    1 Davant de Déu i de Jesucrist, que ha de judicar els vius i els morts, et conjuro, per la seva manifestació i pel seu Regne: 2 proclama la Paraula, insisteix quan és oportú i quan és inoportú, reprèn, interpel·la, exhorta, com un que té molta paciència i sap ensenyar.

Segona carta a Timoteu 3