Repartició de la terra promesa (13-21)

Territoris encara per conquerir a l’oest del Jordà


    1 Josuè ja era vell, carregat d’anys, quan el Senyor li va dir:
—La teva edat és avançada i encara queda molta terra per conquerir:
2 tots els territoris dels filisteus i dels gueixurites. 3 És la regió considerada com a cananea, que s’estén des del torrent de Xihor, que toca a Egipte, fins al terme d’Ecron, al nord. En aquesta regió hi ha els cinc principats filisteus, que tenen per capitals Gaza, Asdod, Ascaló, Gat i Ecron; en canvi, el territori dels avites 4 és al sud. Caldrà conquerir també tot el país cananeu, des d’Arà, que és dels sidonis, fins a Afec i fins a la frontera dels amorreus. 5 També la regió de Biblos i tot el Líban oriental, des de Baal-Gad, al peu de la muntanya de l’Hermon, fins a Lebó-Hamat, 6 totes les poblacions de les muntanyes, des del Líban fins a Misrefot-Maim, és a dir, tots els sidonis. Jo els desposseiré davant els israelites. Quant a tu, no has de fer més que repartir entre els israelites la possessió d’aquests territoris, tal com et vaig manar. 7 Ara, doncs, és el moment en què has de dividir aquest país entre les nou tribus i la meitat de la tribu de Manassès.

Territoris conquerits de la Transjordània


    8 L’altra meitat de la tribu de Manassès i les tribus de Rubèn i de Gad ja havien rebut la seva heretat a la banda oriental del Jordà. Moisès, servent del Senyor, els l’havia assignada. 9 Els seus territoris s’estenien des d’Aroer, que és a la vora del torrent d’Arnon, amb la ciutat que hi ha al fons de la vall, per tot l’altiplà, des de Medebà fins a Dibon, 10 per totes les ciutats de Sehon, rei dels amorreus, que havia regnat a Heixbon, fins a la frontera dels ammonites. 11 També són territoris seus Galaad, amb el territori dels gueixurites i dels maacatites, tota la muntanya de l’Hermon i tot Basan fins a Salcà. 12 Basan era el reialme d’Og, que havia regnat a Aixtarot i a Edreí, i era un dels darrers rafaïtes, als quals Moisès havia vençut i desposseït. 13 Tanmateix, els israelites no pogueren expulsar ni els gueixurites ni els maacatites, de manera que viuen encara avui enmig d’Israel.
    14 A la tribu de Leví, Moisès no li va assignar cap heretat: els sacrificis oferts al Senyor, Déu d’Israel, són la seva heretat, com el Senyor havia prescrit.
    15 Moisès va assignar als clans de la tribu de Rubèn l’heretat 16 que s’estenia des d’Aroer, que és a la vora del torrent d’Arnon, amb la ciutat que hi ha al fons de la vall. Comprenia tot el pla de Medebà, 17 Heixbon i totes les ciutats de l’altiplà: Dibon, Bamot-Baal, Betbaal-Meon, 18 Jahas, Quedemot, Mefàat, 19 Quiriataim, Sibmà i Sèret-Aixàhar, sobre la muntanya que domina la vall; 20 Betpeor, i els vessants del mont Pisgà i Betaieiximot. 21 Comprenia, doncs, totes les ciutats de l’altiplà i el reialme sencer de Sehon, rei dels amorreus, que havia regnat a Heixbon, i que Moisès havia derrotat, juntament amb els cabdills madianites Eví, Rèquem, Sur, Hur i Reba, vassalls de Sehon, que habitaven en aquell país. 22 Junt amb tots aquests, els israelites van matar Balaam, fill de Beor, l’endeví. 23 El Jordà i la seva ribera feia de frontera del territori dels rubenites. Aquesta va ser l’heretat assignada als clans de Rubèn, amb les seves ciutats i pobles.
    24 També a la tribu de Gad, als gadites, Moisès els havia assignat una heretat repartida entre els seus clans. 25 El seu territori comprenia Jazer i totes les ciutats de Galaad, la meitat del país dels ammonites fins a Aroer, que es troba enfront de Rabà; 26 i s’estenia des d’Heixbon fins a Ramat-Ammispè i Betonim, i des de Mahanaim fins al terme de Lidebor. 27 A la vall del Jordà, passava per Betaram, Betnimrà, Sucot i Safon, poblacions del reialme de Sehon, que havia regnat a Heixbon. Aquest territori estava situat a l’est del Jordà, que li feia de frontera fins al llac de Genesaret. 28 Aquesta va ser l’heretat assignada als clans de Gad, amb les seves ciutats i pobles.
    29 Moisès havia assignat també una heretat als clans de la meitat de la tribu de Manassès. 30 Aquesta heretat arribava fins a Mahanaim i comprenia tot Basan, el reialme sencer d’Og, rei de Basan, i els seixanta Poblets de Jaïr, que es troben en aquest territori. 31 A més, la meitat de Galaad, amb Aixtarot i Edreí, ciutats del reialme d’Og, rei de Basan, van tocar a la meitat dels clans descendents de Maquir, fill de Manassès.
    32 Aquests són els territoris que Moisès va repartir en herència, quan es trobava a les planes de Moab, a la banda oriental del Jordà, a l’est de Jericó. 33 Tanmateix, a la tribu de Leví, Moisès no va assignar-li cap heretat. La seva heretat és el Senyor, Déu d’Israel, tal com ell els havia dit.