Llista dels reis de la Transjordània vençuts


    1 Els israelites van derrotar els reis de la banda oriental del Jordà i van conquerir els seus territoris, des del torrent d’Arnon fins a la muntanya de l’Hermon, i tota la plana oriental de l’Arabà. Els reis i els territoris són aquests: 2 primer de tot, Sehon, rei dels amorreus, que regnava a Heixbon. Dominava des d’Aroer, que és a la vora del torrent d’Arnon, al fons de la vall de l’Arnon, i la meitat del territori de Galaad, fins al riu Jaboc, que fa de frontera amb el país dels ammonites; 3 també estenia el seu domini per l’Arabà, des de la riba oriental del llac de Genesaret, fins a la riba oriental del mar de l’Arabà, el Mar Mort, en direcció de Betaieiximot, i, al sud, per la regió que hi ha al peu dels vessants del mont Pisgà. 4 L’altre rei era Og, que regnava a Basan i que era un dels darrers rafaïtes; residia a Aixtarot i a Edreí. 5 Els seus dominis comprenien la muntanya de l’Hermon, Salcà i tot Basan, fins a la frontera dels gueixurites i dels maacatites, i la meitat del territori de Galaad, que era fronterer amb Sehon, rei d’Heixbon. 6 Moisès, servent del Senyor, i els israelites, havien derrotat aquells dos reis, i Moisès, servent del Senyor, havia donat possessió dels seus territoris a les tribus de Rubèn i de Gad i a la meitat de la tribu de Manassès.

Llista dels reis de la Cisjordània vençuts


    7 Aquests són els reis de la banda occidental del Jordà que Josuè i els israelites van derrotar, des de Baal-Gad, a la gran vall del Líban, fins al Mont Pelat, que s’aixeca prop de Seïr. Josuè va donar possessió d’aquests territoris als israelites, perquè els repartissin entre les tribus. 8 Els territoris són: la Muntanya, la Xefelà, l’Arabà, els Vessants, el Desert i el Nègueb. Són els territoris on vivien els hitites, els amorreus, els cananeus, els perizites, els hivites i els jebuseus. 9 Els reis vençuts eren els de les ciutats següents: Jericó, Ai, que és a prop de Betel, 10 Jerusalem, Hebron, 11 Jarmut, Laquix, 12 Eglon, Guèzer, 13 Debir, Guèder, 14 Hormà, Arad, 15 Libnà, Adul·lam, 16 Maquedà, Betel, 17 Tapúah, Héfer, 18 Afec, Saron, 19 Hassor, 20 Ximon, Maron, Acxaf, 21 Tanac, Meguidó, 22 Quèdeix, Jocneam del Carmel, 23 Dor, en el litoral de Dor, Goïm de Galilea 24 i Tirsà. En total, trenta-un reis.