Celebració de l’aliança (27,1-28,68)

Instruccions per a la gran assemblea litúrgica


    1 Moisès, acompanyat dels ancians d’Israel, va manar al poble:
—Compliu tots els manaments que avui us dono.
2 El dia que travessareu el Jordà per entrar al país que el Senyor, el teu Déu, et dona, aixeca unes grans pedres, cobreix-les d’una capa de calç 3 i escriu-hi a sobre tots els manaments d’aquesta Llei. Fes-ho quan hagis passat el Jordà. Així podràs entrar al país que el Senyor, el teu Déu, et dona: un país que regalima llet i mel, tal com t’ha promès el Senyor, Déu dels teus pares. 4 Quan sereu a l’altra banda del Jordà, aixequeu aquestes pedres a la muntanya d’Ebal, tal com us he manat, i cobriu-les d’una capa de calç. 5 Construeix allà també un altar dedicat al Senyor, el teu Déu, un altar de pedres que no hagin estat treballades amb eines de ferro; 6 per a construir-lo, només podràs utilitzar pedres intactes. Sobre aquest altar, ofereix-hi holocaustos al Senyor, el teu Déu. 7 Ofereix-hi també sacrificis de comunió: menja’n allí la carn, fent festa a la presència del Senyor, el teu Déu. 8 Sobre les pedres que hauràs aixecat, escriu-hi d’una manera ben llegible tots els manaments d’aquesta Llei.
    9 Llavors Moisès, acompanyat dels sacerdots levites, va parlar a tot el poble d’Israel:
—Fes silenci i escolta, Israel! Avui t’has convertit en el poble del Senyor, el teu Déu.
10 Obeeix el Senyor, el teu Déu, i compleix els seus manaments i els seus decrets, que avui et dono.
    11 Aquell dia, Moisès també va donar al poble aquesta ordre:
    12 —Quan haureu travessat el Jordà, les tribus de Simeó, Leví, Judà, Issacar, Josep i Benjamí es posaran a la muntanya de Garizim per pronunciar les benediccions a favor del poble. 13 Les tribus de Rubèn, Gad, Aser, Zabuló, Dan i Neftalí es posaran a la muntanya d’Ebal per pronunciar les malediccions.

Dotze malediccions


    14 »Els levites s’adreçaran a tots els israelites i proclamaran amb veu forta:
    15 »“Maleït el qui es fabriqui un ídol de talla o de fosa, obra d’homes, que el Senyor detesta, i l’adori en secret!” I tot el poble respondrà: “Amén.”
    16 »“Maleït el qui menyspreï el pare o la mare!” I tot el poble respondrà: “Amén.”
    17 »“Maleït el qui desplaci les fites de la propietat del seu veí!” I tot el poble respondrà: “Amén.”
    18 »“Maleït el qui desencamini un cec!” I tot el poble respondrà: “Amén.”
    19 »“Maleït el qui violi els drets de l’immigrant, de l’orfe o de la viuda!” I tot el poble respondrà: “Amén.”
    20 »“Maleït el qui jegui amb una de les dones del seu pare, perquè pren al seu pare el lloc de marit!” I tot el poble respondrà: “Amén.”
    21 »“Maleït el qui jegui amb una bèstia!” I tot el poble respondrà: “Amén.”
    22 »“Maleït el qui jegui amb la seva germanastra de part de pare o de mare!” I tot el poble respondrà: “Amén.”
    23 »“Maleït el qui jegui amb la seva sogra!” I tot el poble respondrà: “Amén.”
    24 »“Maleït el qui assassini d’amagat el seu proïsme!” I tot el poble respondrà: “Amén.”
    25 »“Maleït el qui es deixi subornar i assassini un innocent!” I tot el poble respondrà: “Amén.”
    26 »“Maleït el qui no observi els manaments d’aquesta llei i no els compleixi!” I tot el poble respondrà: “Amén.”