Preparació del ministeri de Jesús (1,1-13)Predicació de Joan Baptista

(Mt 3,1-6.11; Lc 3,1-6.15-17; Jn 1,19-28)

    1 Comença l’evangeli * de Jesús, el Messies, Fill de Déu. *
    2 En el profeta Isaïes hi ha escrit:
     Jo envio davant teu el meu missatger
     perquè et prepari el camí. *
    3 És la veu d’un que crida en el desert:
     Prepareu el camí del Senyor,
     aplaneu les seves rutes. *
    4 Es presentà, doncs, Joan, que batejava en el desert i que predicava * un baptisme de conversió per al perdó dels pecats. 5 Anaven a trobar-lo gent d’arreu de Judea i tots els habitants de Jerusalem, confessaven els seus pecats i es feien batejar per ell al riu Jordà. *
    6 Joan duia una roba de pèl de camell i portava una pell a la cintura; * s’alimentava de llagostes i mel boscana. 7 I predicava així:
     —Després de mi ve el qui és més fort que jo, i jo no sóc digne ni d’ajupir-me a deslligar-li les corretges de les sandàlies. * 8 Jo us he batejat amb aigua, però ell us batejarà amb l’Esperit Sant. *

Baptisme de Jesús

(Mt 3,13-17; Lc 3,21-22; Jn 1,32-34)

    9 Per aquells dies, Jesús vingué des de Natzaret de Galilea i fou batejat per Joan en el Jordà. 10 I tot seguit, mentre pujava de l’aigua, veié que el cel s’esquinçava i que l’Esperit, com un colom, baixava cap a ell. 11 I una veu digué des del cel:
     —Tu ets el meu Fill, el meu estimat; en tu m’he complagut. *

Jesús és temptat

(Mt 4,1-11; Lc 4,1-13)

    12 Immediatament l’Esperit empenyé Jesús cap al desert. 13 Hi va passar quaranta dies, * temptat per Satanàs; * s’estava entre les feres, i els àngels l’assistien. *

Ministeri de Jesús a Galilea (1,14-8,26)Inici de la predicació a Galilea

(Mt 4,12-17; Lc 4,14-15)

    14 Després que Joan fou empresonat, * Jesús anà a Galilea i anunciava la bona nova de Déu. * 15 Deia:
     —S’ha complert el temps * i el Regne de Déu és a prop. Convertiu-vos i creieu en la bona nova. *

Crida dels primers deixebles

(Mt 4,18-22; Lc 5,1-11) *

    16 Tot passant vora el llac de Galilea, veié Simó i el seu germà Andreu, que tiraven les xarxes a l’aigua. Eren pescadors. 17 Jesús els digué:
     —Veniu amb mi * i us faré pescadors d’homes.
    18 Immediatament deixaren les xarxes i el van seguir.
    19 Una mica més enllà veié Jaume, fill de Zebedeu, i el seu germà Joan, que eren a la barca repassant les xarxes, 20 i tot seguit els va cridar. Ells deixaren el seu pare Zebedeu a la barca amb els jornalers i se n’anaren amb Jesús.

Guarició d’un home posseït d’un esperit maligne

(Lc 4,31-37)

    21 Després van arribar a Cafarnaüm. * El dissabte, Jesús entrà a la sinagoga i ensenyava. * 22 La gent estava admirada de la seva doctrina, perquè els ensenyava amb autoritat i no com ho feien els mestres de la Llei. *
    23 En aquella sinagoga hi havia un home posseït d’un esperit maligne, * que es posà a cridar:
    24 —Per què et fiques amb nosaltres, * Jesús de Natzaret? ¿Has vingut a destruir-nos? Ja sé prou qui ets: el Sant de Déu! *
    25 Però Jesús el va increpar dient:
     —Calla * i surt d’aquest home!
    26 Llavors l’esperit maligne el sacsejà violentament, llançà un gran xiscle i en va sortir. 27 Tots quedaren tan sorpresos que es preguntaven entre ells:
     —Què és tot això? Una doctrina nova ensenyada amb autoritat! * Fins i tot dóna ordres als esperits malignes i l’obeeixen!
    28 I la seva anomenada s’estengué ràpidament per tota la regió de Galilea.

Guarició de la sogra de Simó i d’altres malalts

(Mt 8,14-17; Lc 4,38-41)

    29 Tan bon punt sortiren de la sinagoga, anaren a casa de Simó i Andreu, acompanyats de Jaume i Joan. 30 La sogra de Simó era al llit amb febre, i de seguida ho digueren a Jesús. 31 Llavors ell s’hi acostà i, agafant-la per la mà, la va fer aixecar. * La febre va deixar-la, i ella es posà a servir-los.
    32 Al vespre, quan el sol s’havia post, li anaven portant tots els malalts i els endimoniats. * 33 Tota la població s’havia aplegat davant la porta. 34 Ell va curar molts malalts que patien diverses malalties; també va treure molts dimonis i no els deixava parlar, perquè sabien qui era. *

Jesús predica per tot Galilea

(Lc 4,42-44)

    35 De bon matí, quan encara era fosc, es va llevar, sortí, se n’anà en un lloc solitari i s’hi va quedar pregant. *
    36 Simó i els seus companys es posaren a buscar-lo. 37 Quan el van trobar li digueren:
     —Tothom et busca.
    38 Ell els diu:
     —Anem a altres llocs, als pobles veïns, que també allí vull predicar-hi; és per això que he vingut. *
    39 I anà per tot Galilea, predicant a les seves sinagogues i traient els dimonis.

Guarició d’un leprós

(Mt 8,1-4; Lc 5,12-16)

    40 Un leprós * el vingué a trobar i, agenollat, li suplicava:
     —Si vols, em pots purificar.
    41 Jesús, compadit, * va estendre la mà, el tocà i li digué:
     —Ho vull, queda pur.
    42 A l’instant la lepra el va deixar i quedà pur. 43 Tot seguit Jesús el va fer marxar, després d’advertir-lo severament. 44 Li digué:
     —Vigila de no dir res a ningú. * Vés només a fer-te examinar pel sacerdot * i ofereix per la teva purificació el que va ordenar Moisès: * això els servirà de prova. *
    45 Però ell, així que se n’anà, començà de pregonar la nova i escampar-la pertot arreu, * de manera que Jesús ja no podia entrar obertament en cap població, sinó que es quedava a fora, en llocs despoblats. I la gent venia a trobar-lo de tot arreu.