Construcció del temple
(; )


    1 Salomó va emprendre la construcció del temple del Senyor a Jerusalem, a la muntanya de Morià, on el Senyor s’havia aparegut a David, el seu pare; era el lloc que aquest havia preparat a l’era d’Ornan, el jebuseu. 2 Va emprendre la construcció el mes segon de l’any quart del seu regnat.
    3 La planta que Salomó va donar al temple de Déu feia, en mides antigues, seixanta colzades de llarg i vint d’ample. 4 El vestíbul del davant de la nau tenia vint colzades de llarg en el sentit de l’amplada del santuari, deu de fons en el sentit de la seva llargada i cent vint d’alçada. Va recobrir d’or pur el seu interior.
    5 Va revestir de fusta de savina la nau central, la va recobrir amb or molt fi i va esculpir-hi palmeres i garlandes. 6 Va decorar el santuari amb pedres precioses i or autèntic de Parvaim. 7 També va recobrir d’or la nau, les bigues, les llindes, les parets i les portes, i a les parets va esculpir-hi figures de querubins.
    8 Després va construir la cambra del lloc santíssim. Feia vint colzades de llarg en el sentit de l’amplada del santuari i vint de fons. La va recobrir amb or molt fi; el total del pes de l’or era de vint tones. 9 Els claus d’or pesaven mig quilo. També va recobrir d’or les cambres altes.
    10 Per a la cambra del lloc santíssim va fer esculpir dos querubins i els va recobrir d’or. 11 De banda a banda, les ales dels querubins feien vint colzades de llargada. 12 Cada una de les ales feia cinc colzades. Un querubí tocava amb una de les seves ales la paret i amb l’altra tocava l’ala de l’altre querubí. Igualment, l’altre querubí tocava amb una de les seves ales l’altra paret, i amb l’altra ala, l’ala de l’altre querubí. 13 Les ales de tots dos querubins, desplegades, feien un total de vint colzades de llargada. Estaven drets, de cara a la nau central.
    14 Va fer també la cortina, teixida de porpra violeta i vermella, carmesí i lli, i decorada amb querubins.
    15 Davant l’edifici va fer-hi dues columnes de trenta-cinc colzades d’alçada, coronades amb un capitell de cinc colzades. 16 Va fer unes garlandes i les va posar als capitells de les columnes; també va fer cent magranes i les va posar a les garlandes. 17 Va col·locar les columnes davant l’edifici del temple, l’una a la dreta i l’altra a l’esquerra. Va anomenar la columna de la dreta Jaquín, i la de l’esquerra, Bóaz.