Organització de l’exèrcit


    1 Llista dels israelites, caps de llinatge, caps responsables de mil i de cent homes, amb els altres capdavanters, que estaven al servei del rei en l’organització dels cossos de l’exèrcit, que durant tot l’any entraven i sortien per servir durant un mes. Un cos d’exèrcit constava de vint-i-quatre mil homes.
    2 Al davant del primer cos, que entrava de servei el mes primer, hi havia Jaixobam, fill de Zabdiel. El seu cos d’exèrcit constava de vint-i-quatre mil homes. 3 Jaixobam era descendent de Peres. Era el cap de la plana major durant el primer mes.
    4 Al davant del segon cos, que entrava de servei el mes segon, hi havia Dodai, del clan d’Ahóah. Miclot el comandava. El seu cos d’exèrcit constava de vint-i-quatre mil homes.
    5 El cap del tercer cos, que entrava de servei el mes tercer, era Benaiahu, fill del gran sacerdot Jehoiadà. El seu cos d’exèrcit constava de vint-i-quatre mil homes. 6 Aquest Benaiahu era un heroi dels trenta, i cap de tots ells. El seu fill Ammizabad també comandava aquest cos.
    7 En el quart cos, que entrava de servei el mes quart, hi havia Assahel, germà de Joab; el va succeir el seu fill Zebadià. El seu cos d’exèrcit constava de vint-i-quatre mil homes.
    8 El cinquè cos, que entrava de servei el mes cinquè, el comandava Xamhut, del clan de Zèrah. El seu cos d’exèrcit constava de vint-i-quatre mil homes.
    9 El sisè cos, que entrava de servei el mes sisè, el comandava Irà, fill d’Iqueix, de Tecoa. El seu cos d’exèrcit constava de vint-i-quatre mil homes.
    10 El setè cos, que entrava de servei el mes setè, el comandava Heles, el pelonita, d’Efraïm. El seu cos d’exèrcit constava de vint-i-quatre mil homes.
    11 El vuitè cos, que entrava de servei el mes vuitè, el comandava Sibecai, d’Huixà, del clan de Zèrah. El seu cos d’exèrcit constava de vint-i-quatre mil homes.
    12 El novè cos, que entrava de servei el mes novè, el comandava Abièzer, d’Anatot, de Benjamí. El seu cos d’exèrcit constava de vint-i-quatre mil homes.
    13 El desè cos, que entrava de servei el mes desè, el comandava Mahrai, de Netofà, del clan de Zèrah. El seu cos d’exèrcit constava de vint-i-quatre mil homes.
    14 L’onzè cos, que entrava de servei el mes onzè, el comandava Benaià, de Piraton, del clan d’Efraïm. El seu cos d’exèrcit constava de vint-i-quatre mil homes.
    15 El dotzè cos, que entrava de servei el mes dotzè, el comandava Heldai, de Netofà, del clan d’Otniel. El seu cos d’exèrcit constava de vint-i-quatre mil homes.

Organització civil


    16 Caps de les tribus d’Israel:
Tribu de Rubèn: Elièzer, fill de Zicrí. Tribu de Simeó: Xefatiahu, fill de Maacà.
17 Tribu de Leví: Haixabià, fill de Quemuel. Descendents d’Aaron: Sadoc. 18 Tribu de Judà: Elihú, parent de David. Tribu d’Issacar: Omrí, fill de Micael. 19 Tribu de Zabuló: Ixmaiahu, fill d’Obadiahu. Tribu de Neftalí: Jerimot, fill d’Azriel. 20 Tribu d’Efraïm: Oixea, fill d’Azaziahu. De la meitat de la tribu de Manassès: Joel, fill de Pedaiahu. 21 De l’altra meitat de la tribu de Manassès, a Galaad: Idó, fill de Zecariahu. Tribu de Benjamí: Jaassiel, fill d’Abner. 22 Tribu de Dan: Azarel, fill de Jeroham.
Aquests eren els caps de les tribus d’Israel.

    23 David no va incloure en el cens els qui encara no havien complert vint anys, perquè el Senyor havia promès que multiplicaria Israel fins a fer-lo tan nombrós com les estrelles del cel. 24 Joab, fill de Seruià, començà a fer el cens, però no el va acabar, perquè això provocà la indignació del Senyor contra Israel. Així, doncs, el resultat del cens no va quedar consignat en la Crònica del rei David.

Administradors i consellers


    25 Azmàvet, fill d’Adiel, era el tresorer reial. Jehonatan, fill d’Uziahu, administrava els dipòsits de reserves, situats al camp, a les ciutats, als pobles i a les torres fortificades. 26 Ezrí, fill de Quelub, dirigia els treballs del camp i el conreu de les terres. 27 Ximí, de Ramà, s’ocupava de les vinyes; Zabdí, de Xefam, dels cellers per a guardar el vi que les vinyes produïen. 28 Baal-Hanan, de Guèder, s’ocupava dels oliverars i sicòmors de la Xefelà. Joaix tenia cura dels dipòsits d’oli. 29 Xirtai, de Saron, s’ocupava dels ramats de vaques que pasturaven a la plana de Saron, i Xafat, fill d'Adlai, dels ramats de vaques de les valls. 30 Obil, l’ismaelita, tenia cura dels camells; Jehdeiahu, el meronotita, de les someres. 31 Jaziz, l’agarita, dels ramats d’ovelles i cabres. Tots aquests eren administradors del patrimoni del rei David.
    32 Jehonatan, oncle de David, home intel·ligent i lletrat, era conseller del rei. Jehiel, fill d’Hacmoní, era el preceptor dels fills del rei; 33 Ahitófel també era conseller del rei. Huixai, l’arquita, era el confident del rei. 34 A Ahitófel el van succeir en el càrrec Jehoiadà, fill de Benaiahu, i Abiatar. El general en cap de l’exèrcit del rei era Joab.