Distribució dels cantors


    1 David i els caps del servei de culte van seleccionar els fills d’Assaf, d’Eman i de Jedutun, que salmejaven cants profètics tot acompanyant-los amb les cítares, les arpes i els címbals.
Els homes que tenien a càrrec seu aquest servei del culte eren els següents:

    2 De la família d’Assaf: Zacur, Jossef, Netanià i Assarela. Els fills d’Assaf estaven al costat del seu pare, que salmejava cants profètics prop del rei.
    3 De la família de Jedutun: els seus fills Guedaliahu, Serí, Jeixaiahu, Haixabià, Matitiahu i Ximí, sis en total, que estaven al costat del seu pare Jedutun, que salmejava cants profètics al so de les cítares, donant gràcies i lloant el Senyor.
    4 De la família d’Eman: els seus fills Buquiahu, Mataniahu, Uziel, Xubael, Jeremot, Hananià, Hananí, Eliata, Guidalti, Romamti-Èzer, Joixbecaixa, Mal·loti, Otir i Mahaziot. 5 Tots eren fills d’Eman, vident del rei, que li transmetia les paraules de Déu per enaltir el seu poder reial. Déu va concedir a Eman catorze fills i tres filles.
    6 Tots aquests, al costat dels seus pares, cantaven durant el culte del temple del Senyor i acompanyaven el seu cant amb címbals, arpes i cítares. Assaf, Jedutun i Eman estaven prop del rei. 7 Comptant els seus germans levites que sabien el repertori de cants del Senyor, incloent-hi tots els mestres, eren dos-cents vuitanta-vuit. 8 L’ordre dels torns de servei va ser establert per sorteig, incloent-hi joves i grans, mestres i deixebles.
    9 En el sorteig van sortir: primer, Jossef, que era d’Assaf; segon, Guedaliahu, amb els seus fills i germans, dotze en total; 10 tercer, Zacur, amb els seus fills i germans, dotze en total; 11 quart, Serí, amb els seus fills i germans, dotze en total; 12 cinquè, Netanià, amb els seus fills i germans, dotze en total; 13 sisè, Buquiahu, amb els seus fills i germans, dotze en total; 14 setè, Jessarela, amb els seus fills i germans, dotze en total; 15 vuitè, Jeixaiahu, amb els seus fills i germans, dotze en total; 16 novè, Mataniahu, amb els seus fills i germans, dotze en total; 17 desè, Ximí, amb els seus fills i germans, dotze en total; 18 onzè, Azarel, amb els seus fills i germans, dotze en total; 19 dotzè, Haixabià, amb els seus fills i germans, dotze en total; 20 tretzè, Xubael, amb els seus fills i germans, dotze en total; 21 catorzè, Matitiahu, amb els seus fills i germans, dotze en total; 22 quinzè, Jeremot, amb els seus fills i germans, dotze en total; 23 setzè, Hananià, amb els seus fills i germans, dotze en total; 24 dissetè, Joixbecaixa, amb els seus fills i germans, dotze en total; 25 divuitè, Hananí, amb els seus fills i germans, dotze en total; 26 dinovè, Mal·loti, amb els seus fills i germans, dotze en total; 27 vintè, Eliata, amb els seus fills i germans, dotze en total; 28 vint-i-unè, Otir, amb els seus fills i germans, dotze en total; 29 vint-i-dosè, Guidalti, amb els seus fills i germans, dotze en total; 30 vint-i-tresè, Mahaziot, amb els seus fills i germans, dotze en total; 31 vint-i-quatrè, Romamti-Èzer, amb els seus fills i germans, dotze en total.