Els altres levites


    1 Fills de Leví: Guerxon, Quehat i Merarí. 2 Fills de Guerxon: Libní i Ximí. 3 Fills de Quehat: Amram, Ishar, Hebron i Uziel. 4 Fills de Merarí: Mahlí i Muixí. Aquests són els clans dels levites segons els seus avantpassats.
    5 Descendents de Guerxon: Libní, Jàhat, Zimmà, 6 Joah, Idó, Zèrah i Jeatrai. 7 Descendents de Quehat: Amminadab, Corè, Assir, 8 Elcanà, Ebiassaf, Assir, 9 Tàhat, Uriel, Uzià i Xaül. 10 Fills d’Elcanà: Amassai, Ahimot i Elcanà. 11 Fills d’Elcanà: Suf, Nàhat, 12 Eliab, Jeroham, Elcanà i Samuel. 13 Fills de Samuel: Joel, el primogènit, i Abià, el segon. 14 Descendents de Merarí: Mahlí, Libní, Ximí, Uzà, 15 Ximà, Haguià i Assaià.

Els cantors del temple


    16 Aquests són els homes a qui David va confiar el servei del cant a la casa del Senyor d’ençà que va dipositar-hi l’arca de l’aliança. 17 Eren els encarregats del cant davant el tabernacle de la tenda del trobament, fins que Salomó va edificar el temple del Senyor a Jerusalem, on exercien les seves funcions, segons les normes establertes.
    18 Els qui exercien aquesta tasca, juntament amb els membres dels seus cors, eren:
Dels descendents de Quehat hi havia Eman, el cantor. Els seus avantpassats eren: Joel, Samuel,
19 Elcanà, Jeroham, Eliel, Tóah, 20 Suf, Elcanà, Màhat, Amassai, 21 Elcanà, Joel, Azarià, Sefanià, 22 Tàhat, Assir, Ebiassaf, Corè, 23 Ishar, Quehat, Leví i Israel.
    24 A la dreta d’Eman hi havia el seu germà Assaf. Els seus avantpassats eren: Berequiahu, Ximà, 25 Micael, Baasseià, Malquià, 26 Etní, Zèrah, Adaià, 27 Etan, Zimmà, Ximí, 28 Jàhat, Guerxon i Leví.
    29 A l’esquerra d’Eman s’hi posaven els membres del cor de Merarí, dirigits per Etan. Els seus avantpassats eren: Quixí, Abdí, Mal·luc, 30 Haixabià, Amassià, Hilquià, 31 Amsí, Baní, Xèmer, 32 Mahlí, Muixí, Merarí i Leví.
    33 Els altres descendents de Leví tenien a càrrec seu tots els serveis del tabernacle del temple de Déu. 34 Aaron i els seus descendents cremaven les ofrenes damunt l’altar dels holocaustos, i els perfums, damunt l’altar de l’encens. També s’ocupaven de tot el que es referia al lloc santíssim i celebraven el ritual d’expiació a favor d’Israel, d’acord amb tot el que Moisès, servent de Déu, havia ordenat.
    35 Aquests són els descendents d’Aaron: Eleazar, Pinhàs, Abixua, 36 Buquí, Uzí, Zerahià, 37 Meraiot, Amarià, Ahitub, 38 Sadoc i Ahimaas.

Ciutats dels descendents d’Aaron


    39 Aquests són els llocs de residència i els seus límits, assignats als descendents d’Aaron, del clan de Quehat, que van ser els primers a rebre el territori que els va tocar per sorteig; 40 els van donar Hebron, en el territori de la tribu de Judà, amb els pasturatges del voltant. 41 Però els camps d’aquesta ciutat amb els pobles del voltant ja els havien donat en herència a Caleb, fill de Jefunnè. 42 Els descendents d’Aaron van rebre com a ciutats amb dret de refugi Hebron, Libnà, Jatir, Eixtemoa, 43 Hilén, Debir, 44 Aixan i Bet-Xèmeix, totes amb els seus pasturatges. 45 També van rebre aquestes ciutats del territori de la tribu de Benjamí: Gueba, Alèmet i Anatot. En total, tretze ciutats, amb els seus pasturatges.

Ciutats donades als altres levites


    46 Als altres clans dels descendents de Quehat els van tocar en sort deu ciutats dels territoris de les tribus d’Efraïm i Dan, i de la meitat de la tribu de Manassès. 47 Als clans dels descendents de Guerxon els van donar tretze ciutats dels territoris de les tribus d’Issacar, Aser, Neftalí i Manassès, tribu establerta a Basan. 48 Als clans dels descendents de Merarí els van tocar en sort dotze ciutats de les tribus de Rubèn, Gad i Zabuló. 49 Els israelites van donar aquestes ciutats, amb els seus pasturatges, als descendents de Leví. 50 Les ciutats dels territoris de les tribus de Judà, Simeó i Benjamí, esmentades anteriorment, les van assignar també per sorteig.
    51 Als altres clans dels descendents de Quehat els van tocar en sort algunes ciutats del territori d’Efraïm; 52 els van assignar, amb dret de refugi, la ciutat de Siquem, a les muntanyes d’Efraïm, i també les ciutats de Guèzer, 53 Jocneam, Bethoron, 54 Aialon i Gat-Rimmon; 55 també, de la meitat de la tribu de Manassès, les ciutats d’Aner i Bilam. Cada una d’aquestes ciutats va ser donada, amb els seus pasturatges, a la resta dels clans dels descendents de Quehat.
    56 Als clans descendents de Guerxon els van donar, de la meitat de la tribu de Manassès, les ciutats de Golan, al territori de Basan, i Aixtarot. 57 De la tribu d’Issacar, Quèdeix, Daberat, 58 Ramot i Anem. 59 De la tribu d’Aser, Maixal, Abdon, 60 Hucoc, Rehob. 61 De la tribu de Neftalí, Quèdeix, a Galilea, Hammon i Quiriataim. Totes aquestes ciutats van ser donades juntament amb els seus pasturatges.
    62 A la resta dels levites, és a dir, als descendents de Merarí, els van donar: de la tribu de Zabuló, Rimmonà i Tabor; 63 de la tribu de Rubèn, situada a la banda oriental del Jordà, enfront de Jericó, Bèsser, a l’estepa, Jahas, 64 Quedemot i Mefàat; 65 de la tribu de Gad, Ramot, a Galaad, Mahanaim, 66 Heixbon i Jazer. Totes elles amb els seus pasturatges.