Organització comunitària (11-13)

Llista dels repobladors de Jerusalem


    1 Els caps del poble es van establir a Jerusalem. Els altres israelites van escollir per sorteig una de cada deu famílies perquè anés a residir a Jerusalem, la ciutat santa, mentre que les altres nou es quedarien a les diverses poblacions del país. 2 El poble va beneir tots aquells qui s’oferiren voluntàriament per a anar a viure a Jerusalem.
    3-4 A les diverses poblacions de Judà s’hi havien establert gent del poble, sacerdots, levites, servents del temple i descendents dels servents de Salomó; cadascú vivia a la seva propietat. Però a Jerusalem hi vivien alguns de les tribus de Judà i de Benjamí.
Aquesta és la llista dels caps de la província que es van establir a Jerusalem:
De la tribu de Judà: Ataià, fill d’Uzià, que descendia de Peres a través de Mahalalel, Xefatià, Amarià i Zecarià,
5 i Maasseià, fill de Baruc, descendent de Xiloní a través de Zecarià, Joiarib, Adaià, Hazaià i Colhozè. 6 Total dels descendents de Peres que s’establiren a Jerusalem: 468 homes aptes per a la guerra.
    7 De la tribu de Benjamí: Sal·lú, fill de Meixul·lam, descendent de Jeixaià a través d’Itiel, Maasseià, Colaià, Pedaià i Joed; 8 i, a més, Gabai i Sal·lai. Total dels descendents de Benjamí: 928.
    9 Joel, fill de Zicrí, era el responsable de tots ells, i Jehudà, fill de Senuà, era el segon en el govern de la ciutat.
    10 Dels sacerdots: Jedaià, fill de Joiarib, Jaquín, 11 Seraià, fill d’Hilquià, descendent del gran sacerdot Ahitub a través de Meraiot, de Sadoc i de Meixul·lam, 12 i altres parents seus ocupats en el ministeri del temple, 822; Adaià, fill de Jeroham, descendent de Malquià a través de Paixhur, Zecarià, Amsí i Pelalià, 13 i altres caps de llinatge parents seus, 242; Amaixessai, fill d’Azarel, descendent d’Immer a través de Meixil·lemot i Ahzai, 14 i altres parents seus, tots homes valents, 128. El responsable dels sacerdots era Zabdiel, fill d’Aguedolim.
    15 Dels levites: Xemaià, fill d’Haixub, descendent de Bunní a través d’Haixabià i Azricam; 16 Xabetai i Jozabad, caps levítics que s’encarregaven de les feines exteriors del temple; 17 Matanià, fill de Micà, descendent d’Assaf a través de Zabdí, i que era el director de la salmòdia i el qui entonava el cant de lloança durant la pregària; Bacbuquià, un dels seus parents, que era el seu segon; Abdà, fill de Xammua, descendent de Jedutun a través de Galal. 18 Total de levites residents a la ciutat santa: 284.
    19 Porters: Acub, Talmon i els altres parents seus encarregats de vigilar les portes, 172.
    20 Els altres israelites, incloent-hi els sacerdots i els levites, residien a les altres poblacions de Judà, cadascú a la seva propietat.
    21 Els servents del temple vivien al barri de Jerusalem anomenat Ófel; estaven sota l’autoritat de Sihà i de Guixpà.
    22 El responsable dels levites de Jerusalem era Uzí, fill de Baní, descendent de Micà a través de Matanià i Haixabià; pertanyia al clan dels descendents d’Assaf, que eren els encarregats del cant en el temple. 23 Aquests cantors estaven subjectes a una disposició reial i a un reglament que determinava les seves tasques diàries.
    24 Petahià, fill de Meixezabel, del clan de Zèrah, fill de Judà, representava els interessos del poble davant el rei de Pèrsia.

Població jueva fora de Jerusalem


    25 En les poblacions següents i el terme que les envoltava van establir-s’hi famílies de la tribu de Judà: Quiriat-Arbà i la seva rodalia, Dibon i la seva rodalia, Jecabseel i els poblets del voltant, 26 Jeixua, Moladà, Betpèlet, 27 Hassar-Xual, Beerxeba i la seva rodalia, 28 Siclag, Meconà i la seva rodalia, 29 Enrimmon, Sorà, Jarmut, 30 Zanóah, Adul·lam i els poblets del voltant, Laquix i el seu terme, i Azecà i la seva rodalia. Estaven establerts, doncs, des de Beerxeba fins a la vall d’Hinnom.
    31 Les famílies de la tribu de Benjamí es van establir a Gueba, Micmàs, Aià, Betel i la seva rodalia, 32 Anatot, Nob, Ananià, 33 Hassor, Ramà, Guitaim, 34 Hadid, Seboïm, Nebal·lat, 35 Lod, Onó i Gueharaixim. 36 Alguns levites de Judà es van establir al territori de Benjamí.