1 El Senyor va respondre a Moisès:
—Ara veuràs què faré amb el faraó: amb mà forta l’obligaré a deixar sortir els israelites, amb mà forta es veurà constret a expulsar-los del país.

El poble no escolta Moisès


    2 Déu va dir a Moisès:
—Jo soc el Senyor.
3 Em vaig aparèixer a Abraham, a Isaac i a Jacob com a “Déu totpoderós”, però no m’hi vaig revelar amb el meu nom, que és “el Senyor”. 4 Vaig fer amb ells la meva aliança i els vaig prometre que els donaria el país de Canaan, on ells ja vivien com a immigrants. 5 Ara he sentit els gemecs dels israelites, esclavitzats pels egipcis, i m’he recordat de la meva aliança. 6 Per això, digues als israelites de part meva: “Jo soc el Senyor. Jo us trauré del damunt els treballs forçats dels egipcis i us alliberaré de l’esclavatge. Amb el poder del meu braç us rescataré i a ells els castigaré durament. 7 Faré de vosaltres el meu poble i jo seré el vostre Déu. Llavors sabreu que jo soc el Senyor, el vostre Déu, el qui us trec del damunt els treballs forçats dels egipcis. 8 Després us conduiré al país que vaig prometre a Abraham, a Isaac i a Jacob, i us el donaré en possessió. Us ho dic jo, el Senyor.”
    9 Moisès va anunciar tot això als israelites, però ells no el van escoltar: estaven abatuts per la duresa del treball.

Nova missió de Moisès i Aaron davant el faraó


    10 El Senyor digué a Moisès:
    11 —Ves a parlar amb el faraó, el rei d’Egipte, perquè deixi sortir els israelites del país.
    12 Moisès respongué al Senyor:
—Ni tan sols els israelites no m’han escoltat. ¿Com m’ha d’escoltar el faraó, a mi que no em sé expressar?

    13 El Senyor va parlar amb Moisès i Aaron i els ordenà que anessin a trobar els israelites i el faraó, per fer sortir els israelites del país d’Egipte.

Llista genealògica dels familiars de Moisès i Aaron


    14 Aquests són els principals llinatges israelites:
Fills de Rubèn, el primogènit d’Israel: Hanoc, Pal·lú, Hesron i Carmí. Aquests són els clans dels descendents de Rubèn.

    15 Fills de Simeó: Jemuel, Jamín, Óhad, Jaquín, Sóhar i Xaül, el fill de la cananea. Aquests són els clans dels descendents de Simeó.
    16 Noms dels fills de Leví i dels seus descendents: Leví va tenir tres fills, Guerxon, Quehat i Merarí, i va viure cent trenta-set anys. 17 Fills de Guerxon: Libní i Ximí, amb els seus clans. 18 Fills de Quehat: Amram, Ishar, Hebron i Uziel. Quehat va viure cent trenta-tres anys. 19 Fills de Merarí: Mahlí i Muixí. Aquests són els clans dels descendents de Leví.
    20 Amram es va casar amb la seva tia Joquèbed, que li donà dos fills, Aaron i Moisès. Amram va viure cent trenta-set anys.
    21 Fills d’Ishar: Corè, Nèfeg i Zicrí. 22 Fills d’Uziel: Mixael, Elsafan i Sitrí.
    23 Aaron es va casar amb Elixeba, filla d’Amminadab i germana de Nahxon, que li va donar quatre fills: Nadab, Abihú, Eleazar i Itamar.
    24 Fills de Corè: Assir, Elcanà i Abiassaf. Aquests són els clans dels descendents de Corè.
    25 Eleazar, fill d’Aaron, es va casar amb una de les filles de Putiel, que li donà un fill, Pinhàs.
Tots aquests són els caps de llinatge dels levites, segons els seus clans.

    26 Va ser a Aaron i a Moisès que el Senyor va dir: «Feu sortir del país d’Egipte els israelites, formats per estols.» 27 I tots dos, Moisès i Aaron, van parlar amb el faraó, el rei d’Egipte, per fer-ne sortir els israelites.

Moisès i Aaron, confirmats novament en la seva missió


    28 El dia que el Senyor va parlar amb Moisès en el país d’Egipte, 29 li va dir:
—Jo soc el Senyor. Fes saber al faraó, el rei d’Egipte, tot el que et diré.

    30 Moisès va respondre al Senyor:
—Jo no em sé expressar. ¿Com m’ha d’escoltar el faraó?