Esaú s’instal·la a les muntanyes de Seïr


    1 Llista genealògica dels descendents d’Esaú, conegut amb el nom d’Edom. 2 Esaú va prendre mullers entre les dones cananees: Adà, filla d’Elon, l’hitita; Oholibamà, filla d’Anà, neta de Sibon, l’hivita; 3 i Bassemat, filla d’Ismael i germana de Nebaiot. 4 Adà va ser la mare d’Elifaz; Bassemat, de Reuel; 5 Oholibamà, de Jeuix, Jalam i Córah. Aquests són els fills d’Esaú que li van néixer al país de Canaan.
    6 Esaú va prendre les seves dones, els seus fills i les seves filles, els seus servents i les seves serventes, els seus ramats, les bèsties de càrrega i totes les riqueses que havia adquirit en el país de Canaan i se n’anà cap a un altre territori, lluny del seu germà Jacob. 7 No podien habitar plegats, perquè tenien massa béns: el país on vivien com a immigrants no tenia prou pastures per a tot el bestiar. 8 Per això Esaú, conegut amb el nom d’Edom, anà a establir-se a les muntanyes de Seïr.

Descendents d’Esaú


    9 Llista genealògica dels descendents d’Esaú, avantpassat dels edomites, que habitaven a les muntanyes de Seïr.
    10 Noms dels fills d’Esaú: Elifaz, fill de la seva dona Adà; Reuel, fill de la seva dona Bassemat.
    11 Els fills d’Elifaz van ser Teman, Omar, Sefó, Gatam i Quenaz. 12 Elifaz tenia també una concubina, Timnà, que li va donar un altre fill, Amalec. Aquests foren els descendents d’Esaú i de la seva dona Adà.
    13 Els fills de Reuel van ser Nàhat, Zèrah, Xammà i Mizà. Aquests foren els descendents de Bassemat, la dona d’Esaú.
    14 Aquests van ser els fills d’Oholibamà, dona d’Esaú, filla d’Anà, que era filla de Sibon: Jeuix, Jalam i Córah.
    15 Aquests són els caps de tribu dels descendents d’Esaú i de la seva dona Adà i fills d’Elifaz, primogènit d’Esaú: els caps de tribu Teman, Omar, Sefó, Quenaz, 16 Gatam i Amalec. Aquests són els caps de tribu d’Elifaz, fills d’Adà, que vivien al país d’Edom.
    17 Els caps de tribu Nàhat, Zèrah, Xammà i Mizà, que vivien al país d’Edom, eren fills de Reuel, que era fill de Bassemat, dona d’Esaú.
    18 Els caps de tribu Jeuix, Jalam i Córah eren fills d’Esaú i de la seva dona Oholibamà, filla d’Anà.
    19 Tots aquests són els caps de tribu descendents d’Esaú, conegut amb el nom d’Edom.
    20-21 Els primers habitants del país d’Edom eren els descendents de Seïr, l’horita. Els caps de tribu dels horites eren Lotan, Xobal, Sibon, Anà, Dixon, Ésser i Dixan, fills de Seïr. 22 Els fills de Lotan eren Horí i Emam. Lotan tenia una germana, Timnà. 23 Els fills de Xobal eren Alvan, Manàhat, Ebal, Xefó i Onam. 24 Els fills de Sibon foren Aià i Anà. Anà és el qui va descobrir aigua al desert mentre pasturava els ases del seu pare Sibon. 25 Anà va tenir dos fills: un noi, Dixon, i una noia, Oholibamà. 26 Els fills de Dixon eren Hemdan, Eixban, Itran i Queran. 27 Els fills d’Ésser eren Bilhan, Zaavan i Acan. 28 Els fills de Dixan eren Us i Aran.
    29-30 Per tant, els caps de tribu dels horites en el territori de Seïr eren Lotan, Xobal, Sibon, Anà, Dixon, Ésser i Dixan.
    31 Aquests són els reis que es van succeir en el país d’Edom, abans que hi hagués reis a Israel: 32 Bela, fill de Beor, de la ciutat de Dinhaba. 33 Va morir Bela, i el va succeir Jobab, fill de Zèrah, natural de Bosrà. 34 Va morir Jobab, i el va succeir Huixam, del país dels temanites. 35 Va morir Huixam, i el va succeir Adad, fill de Bedad, que va vèncer Madian en els camps de Moab. Era natural de la ciutat d’Avit. 36 Va morir Adad, i el va succeir Samlà, natural de Masrecà. 37 Va morir Samlà, i el va succeir Xaül, natural de Rehobot-Annahar. 38 Va morir Xaül, i el va succeir Baal-Hanan, fill d’Acbor. 39 Va morir Baal-Hanan, fill d’Acbor, i el va succeir Adar. El nom de la seva ciutat era Paú, i la seva dona es deia Mehetabel i era filla de Matred, filla de Mezahab.
    40 Aquests són els noms de les tribus descendents d’Esaú amb els noms dels seus llinatges i territoris: Timnà, Alvà, Jetet, 41 Oholibamà, Elà, Pinon, 42 Quenaz, Teman, Mibsar, 43 Magdiel i Iram. Aquestes són les tribus edomites i les regions on habitaven dins el país que era la seva possessió.
Esaú és l’avantpassat dels edomites.