El casament de les hereves


    1 Els caps de llinatges del clan de Galaad, descendent de Maquir, fill de Manassès, un dels clans descendents de Josep, anaren a trobar Moisès i els principals del poble, els caps dels llinatges israelites, 2 i van exposar el seu cas:
—Moisès, senyor nostre, quan el Senyor et va ordenar que repartissis per sorteig el país entre els israelites, també ordenà al nostre senyor que donés l’heretat de Selofhad, membre del nostre clan, a les seves filles.
3 Per tant, si elles es casen amb homes d’una altra tribu israelita, la seva heretat serà sostreta a la nostra tribu i, en canvi, augmentarà l’heretat de la tribu on elles entraran. 4 Llavors, quan arribi l’any del jubileu dels israelites, la seva heretat serà sostreta de l’heretat dels nostres pares i passarà a ser patrimoni de la nova tribu on elles hauran entrat.
    5 Moisès, doncs, en nom del Senyor, va comunicar això als israelites:
—Els homes d’aquesta tribu de Josep tenen raó.
6 El Senyor, per tant, ordena això a les filles de Selofhad: “Caseu-vos amb qui us plagui, sempre que sigui un home d’un clan de la vostra mateixa tribu.” 7 Així les heretats d’Israel no passaran d’una tribu a l’altra; cada israelita restarà lligat a l’heretat de la tribu paterna. 8 Per tant, si una dona, de la tribu que sigui, és hereva del seu pare, ha de casar-se amb un home d’un clan de la seva tribu paterna. Així cada israelita conservarà l’heretat dels seus pares 9 i aquesta no passarà d’una tribu a una altra. Cada israelita ha d’estar lligat a l’heretat de la seva pròpia tribu.
    10 Les filles de Selofhad van complir el que el Senyor havia ordenat a Moisès. 11 Mahlà, Tirsà, Hoglà, Milcà i Noà van casar-se amb fills d’un seu oncle, 12 homes que pertanyien a famílies dels descendents de Manassès, fill de Josep. Així la seva heretat quedà dins la tribu del clan del seu pare.
    13 Aquests són els manaments i les prescripcions que el Senyor va donar als israelites per mitjà de Moisès a les planes de Moab, a la riba del Jordà, enfront de Jericó.