1 el Senyor va parlar encara a Moisès i a Eleazar, fill del sacerdot Aaron. Els digué:
    2 —Feu el cens de tota la comunitat, registrant per clans tots els israelites de vint anys en amunt aptes per a l’exèrcit.
    3 Moisès i el sacerdot Eleazar van parlar llavors als israelites a les planes de Moab, a la riba del Jordà, enfront de Jericó. Els van comunicar 4 que el Senyor havia ordenat a Moisès de registrar tots els israelites de vint anys en amunt.
Les tribus israelites que havien sortit del país d’Egipte eren aquestes:

    5 La tribu de Rubèn, primogènit d’Israel, composta dels clans descendents dels seus fills Hanoc, Pal·lú, 6 Hesron i Carmí. 7 El total dels censats dels clans de Rubèn era de 43.730 homes.
    8 Eliab, un fill de Pal·lú, 9 era pare de Nemuel, Datan i Abiron. Els dos darrers van ser els delegats de la comunitat que s’amotinaren contra Moisès i Aaron, i també contra el Senyor, juntament amb els partidaris de Corè. 10 Però la terra es va obrir i els engolí juntament amb Corè, el dia que moriren tots els seus partidaris i el foc va consumir, a més, dos-cents cinquanta homes. Van servir d’escarment per al poble. 11 Però els fills de Corè no van morir.
    12 La tribu de Simeó, composta dels clans descendents dels seus fills Jemuel, Jamín, Jaquín, 13 Zèrah i Xaül. 14 El total dels censats dels clans de Simeó era de 22.200 homes.
    15 La tribu de Gad, composta dels clans descendents dels seus fills Sefon, Haguí, Xuní, 16 Ozní, Erí, 17 Arod i Arelí. 18 El total dels censats dels clans de Gad era de 40.500 homes.
    19 La tribu de Judà, sense comptar els seus fills Er i Onan, que havien mort en el país de Canaan, 20 composta dels clans descendents dels seus altres fills Xelà, Peres i Zèrah. 21 Els clans descendents de Peres eren els dels seus fills Hesron i Hamul. 22 El total dels censats dels clans de Judà era de 76.500 homes.
    23 La tribu d’Issacar, composta dels clans descendents dels seus fills Tolà, Puvà, 24 Jaixub i Ximron. 25 El total dels censats dels clans d’Issacar era de 64.300 homes.
    26 La tribu de Zabuló, composta dels clans descendents dels seus fills Sèred, Elon i Jahleel. 27 El total dels censats dels clans de Zabuló era de 60.500 homes.
    28 Les tribus de Manassès i d’Efraïm, compostes dels clans descendents de Josep. 29 La tribu de Manassès era composta dels clans descendents de Maquir, pare de Galaad. 30 De Galaad venien els clans descendents dels seus fills Ièzer, Hélec, 31 Asriel, Xèquem, 32 Xemidà i Héfer. 33 Selofhad, fill d’Héfer, va tenir només filles, que es deien Mahlà, Noà, Hoglà, Milcà i Tirsà. 34 El total dels censats dels clans de Manassès era de 52.700 homes.
    35 La tribu d’Efraïm, composta dels clans descendents dels seus fills Xutèlah, Bèquer i Tàhan. 36 El clan descendent de Xutèlah era el del seu fill Eran. 37 El total dels censats dels clans d’Efraïm era de 32.500 homes. Els clans d’aquestes dues tribus eren els descendents de Josep.
    38 La tribu de Benjamí, composta dels clans descendents dels seus fills Bela, Aixbel, Ahiram, 39 Xefufam i Hufam. 40 Els clans descendents de Bela eren els dels seus fills Ard i Naaman. 41 El total dels censats dels clans de Benjamí era de 45.600 homes.
    42 La tribu de Dan, composta tan sols del clan descendent del seu fill Xuham. 43 El total dels censats d’aquest clan era de 64.400 homes.
    44 La tribu d’Aser, composta dels clans descendents dels seus fills Imnà, Ixví i Berià. 45 Els clans descendents de Berià eren els dels seus fills Hèber i Malquiel. 46 La filla d’Aser es deia Sèrah. 47 El total dels censats dels clans d’Aser era de 53.400 homes.
    48 La tribu de Neftalí, composta dels clans descendents dels seus fills Jahseel, Guní, 49 Jésser i Xil·lem. 50 El total dels censats dels clans de Neftalí era de 45.400 homes.
    51 El nombre total dels israelites censats era de 601.730 homes.

Repartició del país


    52 El Senyor va parlar encara a Moisès. Li digué:
    53 —Has de repartir l’heretat del país entre aquestes tribus tenint en compte el nombre dels censats. 54 Cada tribu rebrà un territori proporcionat al nombre de censats. Una tribu nombrosa tindrà un territori més gran que el d’una tribu més petita. 55 El país serà repartit per sorteig. S’assignarà l’heretat segons els noms dels pares de les tribus. 56 Es distribuirà per sorteig entre les tribus més grans i les més petites.

Tercer cens dels levites


    57 Els clans dels levites censats eren els de Guerxon, Quehat i Merarí. 58 Aquests clans comprenien també els de Libní, Hebroní, Mahlí, Muixí i Corahí. Quehat era pare d’Amram. 59 La muller d’Amram es deia Joquèbed i era filla de Leví i nascuda a Egipte. Amram i Joquèbed van ser els pares d’Aaron, de Moisès i de Maria, la seva germana. 60 Els fills d’Aaron eren Nadab, Abihú, Eleazar i Itamar. 61 Però Nadab i Abihú van morir quan oferien al Senyor un perfum estrany.
    62 El total dels levites censats, d’un mes d’edat en amunt, era de 23.000, entre homes i nois. No van ser censats amb els altres israelites, perquè no havien d’heretar, a diferència d’ells, cap territori.
    63 Aquest va ser el resultat del cens dels israelites que van fer Moisès i el sacerdot Eleazar a les planes de Moab, a la riba del Jordà, enfront de Jericó. 64 Entre aquests israelites no hi havia cap home dels qui havien estat censats per Moisès i el sacerdot Aaron quan van fer el cens en el desert del Sinaí. 65 El Senyor els havia dit que moririen al desert, i així va ser. No en va quedar ni un, fora de Caleb, fill de Jefunnè, i de Josuè, fill de Nun.