El canelobre


    1 El Senyor va parlar encara a Moisès. Li digué:
    2 —Comunica això a Aaron: “Quan encenguis els set gresols, encara’ls de manera que il·luminin al seu davant.”
    3 Aaron va complir l’ordre del Senyor transmesa per Moisès i va encendre els gresols de manera que il·luminessin al seu davant. 4 El canelobre era tot ell d’or cisellat des del peu fins a les flors. Moisès havia seguit el model que el Senyor li havia mostrat.

Dedicació dels levites


    5 El Senyor va parlar encara a Moisès. Li digué:
    6 —Separa els levites dels altres israelites i purifica’ls. 7 Per a purificar-los, fes això: Aspergeix-los primerament amb l’aigua que purifica del pecat. Que s’afaitin després tot el cos i rentin la seva roba. Així quedaran purificats. 8 Acabat, que prenguin un vedell ja fet, amb la corresponent ofrena de flor de farina pastada amb oli. Tu pren un altre vedell per al sacrifici pel pecat. 9 Després fes que els levites s’acostin davant la tenda del trobament i convoca tota la comunitat d’Israel. 10 Situats així els levites davant el Senyor, els altres israelites els imposaran les mans. 11 Llavors Aaron presentarà davant meu els levites com a ofrena de la resta dels israelites. Així quedaran destinats al meu servei.
    12 »Després els levites imposaran les mans sobre el cap dels dos vedells, i Aaron n’oferirà un com a sacrifici pel pecat i l’altre en holocaust. Així farà el ritu d’expiació pels levites. 13 Després col·loca els levites davant d’Aaron i els seus fills i presenta-me’ls. 14 Així separaràs els levites dels altres israelites i seran meus.
    15 »Els levites, purificats i presentats així davant meu, entraran al servei de la tenda del trobament. 16 Estaran a la meva disposició, ja que em són donats pels israelites a canvi dels seus primogènits, i per això jo me’ls reservo. 17 Perquè tots els primogènits dels israelites i totes les primeres cries dels animals són meus; me’ls vaig consagrar el dia que vaig fer morir tots els primogènits del país d’Egipte. 18 Per això em reservo els levites en lloc dels primogènits dels israelites, 19 i els poso, com a donats, a disposició d’Aaron i dels seus fills, perquè tinguin a càrrec seu el servei de la tenda del trobament que havien de fer tots els israelites; expiant així per tots ells, els israelites no hauran de sofrir els flagells que sofririen si s’acostessin al lloc sagrat.
    20 Moisès, Aaron i tota la comunitat d’Israel van complir exactament totes les ordres que el Senyor havia donat a Moisès respecte als levites. 21 Aquests es van purificar, rentaren la seva roba, i després Aaron els va presentar davant el Senyor i va fer per ells el ritu d’expiació per tal de purificar-los. 22 Acabat tot el ritual, els levites van començar el seu servei a la tenda del trobament, a les ordres d’Aaron i dels seus fills. Així es van complir les ordres que el Senyor havia donat a Moisès respecte als levites.

Temps del servei dels levites


    23 El Senyor va parlar encara a Moisès. Li digué:
    24 —Els levites entraran a prestar servei a la tenda del trobament des de l’edat de vint-i-cinc anys en amunt. 25 En complir cinquanta anys, es retiraran del servei actiu, no serviran més. 26 Podran ajudar els altres levites en actiu fent guàrdia a la tenda del trobament, però no prestaran altres serveis. Disposa així el servei dels levites.