La torre de Babel


    1 En tota la terra es parlava una sola llengua i es feien servir les mateixes paraules. 2 Els homes van emigrar des de l’orient, trobaren una plana al país de Xinar i la van poblar. 3 Llavors parlaren entre ells de fer maons i coure’ls al forn. Així començaren a fer servir maons en lloc de pedra, i asfalt en lloc de morter.
    4 Després van dir:
—Vinga, edifiquem-nos una ciutat i una torre que arribi fins al cel; així ens farem un nom i no ens dispersarem per tota la terra.

    5 El Senyor va baixar per veure la ciutat i la torre que construïen els homes, 6 i es digué: «Tots formen un sol poble i parlen una sola llengua. Si aquesta és la primera obra que emprenen, des d’ara cap dels seus projectes no estarà fora del seu abast. 7 Baixem a posar confusió en el seu llenguatge perquè no s’entenguin entre ells.»
    8 Així el Senyor els va dispersar des d’aquella regió per tota la terra, i van abandonar la construcció de la ciutat. 9 Per això aquella ciutat porta el nom de Babel, perquè allà el Senyor va posar la confusió en el llenguatge de tota la terra, i des d’allà el Senyor va dispersar els homes arreu de la terra.

Descendents de Sem


    10 Llista genealògica dels descendents de Sem. Dos anys després del diluvi, quan Sem tenia cent anys, va engendrar Arfaxad. 11 Després del naixement d’Arfaxad, Sem encara va viure cinc-cents anys i tingué fills i filles.
    12 Arfaxad tenia trenta-cinc anys quan va engendrar Xèlah.
    13 Després del naixement de Xèlah, Arfaxad encara va viure quatre-cents tres anys i tingué fills i filles.
    14 Xèlah tenia trenta anys quan va engendrar Éber. 15 Després del naixement d’Éber, Xèlah encara va viure quatre-cents tres anys i tingué fills i filles.
    16 Éber tenia trenta-quatre anys quan va engendrar Pèleg. 17 Després del naixement de Pèleg, Éber encara va viure quatre-cents trenta anys i tingué fills i filles.
    18 Pèleg tenia trenta anys quan va engendrar Reú. 19 Després del naixement de Reú, Pèleg encara va viure dos-cents nou anys i tingué fills i filles.
    20 Reú tenia trenta-dos anys quan va engendrar Serug. 21 Després del naixement de Serug, Reú encara va viure dos-cents set anys i tingué fills i filles.
    22 Serug tenia trenta anys quan va engendrar Nahor. 23 Després del naixement de Nahor, Serug encara va viure dos-cents anys i tingué fills i filles.
    24 Nahor tenia vint-i-nou anys quan va engendrar Tèrah. 25 Després del naixement de Tèrah, Nahor encara va viure cent dinou anys i tingué fills i filles.
    26 Tèrah tenia setanta anys quan va engendrar Abram, Nahor i Aran.

Descendents de Tèrah


    27 Llista genealògica dels descendents de Tèrah. Tèrah va ser el pare d’Abram, Nahor i Aran. Aran tingué un fill que es va dir Lot. 28 Però Aran va morir abans que el seu pare Tèrah, al seu país natal, a Ur de Caldea.
    29 Abram i Nahor es van casar: la muller d’Abram es deia Sarai i la de Nahor es deia Milcà; era filla d’Aran i germana d’Iscà. 30 Sarai no tenia fills perquè era estèril.
    31 Tèrah va prendre el seu fill Abram, el seu net Lot i la seva nora Sarai, muller d’Abram, i des d’Ur de Caldea s’encaminà amb ells cap al país de Canaan. Però, arribats a Haran, s’hi quedaren a viure. 32 Tèrah morí a Haran a l’edat de dos-cents cinc anys.