7. Calendari de les festes d’Israel


    1 El Senyor va parlar encara a Moisès. Li digué:
    2 —Comunica això als israelites:
»En les festes del Senyor convocareu els israelites a aplec sagrat. Els hi convocareu en les festes següents:

a. El dissabte


    3 »Tens sis dies per a treballar, però el setè dia és dissabte, dia de repòs amb aplec sagrat. No feu cap treball. És dia de repòs dedicat al Senyor arreu on habiteu.
    4 »Aquestes són les altres festes del Senyor, els aplecs sagrats a què heu de convocar els israelites en les dates prescrites:

b. La Pasqua i la festa dels Àzims


    5 »El capvespre del dia catorze del primer mes celebrareu la Pasqua en honor del Senyor. 6 El dia quinze del mateix mes començarà la festa dels Àzims en honor del Senyor. Durant set dies heu de menjar el pa sense llevat. 7 El primer dia és per a vosaltres un dia d’aplec sagrat: no heu de fer cap mena de treball. 8 Cremareu ofrenes en honor del Senyor cada dia de la setmana. El setè dia torna a ser un dia d’aplec sagrat: no heu de fer cap mena de treball.

c. La festa de la primera garba


    9 El Senyor va parlar encara a Moisès. Li digué:
    10 —Comunica això als israelites:
»Quan entrareu al país que jo us dono i començareu la sega, porteu als sacerdots la primera garba, les primícies de la collita.
11 El sacerdot presentarà la garba davant el Senyor l’endemà del dissabte, i així el Senyor es complaurà en vosaltres. 12 El mateix dia que haureu presentat la garba, oferiu al Senyor en holocaust un anyell d’un any sense cap defecte. 13 Presentareu també una ofrena de sis quilos de flor de farina pastada amb oli; és una ofrena d’olor agradable, cremada en honor del Senyor; l’acompanyareu amb una libació d’un litre de vi.
    14 »No menjareu, d’aquesta collita, ni pa, ni espigues torrades, ni gra novell, fins que haureu presentat l’ofrena al vostre Déu. Observeu perpètuament aquesta llei per totes les generacions, arreu on habiteu.

d. La festa de Pentecosta o de les Setmanes


    15 »Des del dia que presentareu solemnement la primera garba, l’endemà del dissabte, compteu set setmanes senceres. 16 D’aquesta manera, fins l’endemà del setè dissabte comptareu cinquanta dies. El dia que fa cinquanta presentareu al Senyor una ofrena de la nova collita: 17 des d’arreu on habitareu porteu dos pans per presentar-los solemnement; cada pa serà preparat amb sis quilos de flor de farina i serà cuit amb llevat. Són les primícies per al Senyor. 18 A més dels pans, oferiu en holocaust al Senyor set anyells d’un any sense cap defecte, un vedell i dos moltons, amb l’ofrena de flor de farina i les libacions corresponents: són ofrenes d’olor agradable, cremades en honor del Senyor. 19 Oferiu també un boc en sacrifici pel pecat i dos anyells d’un any en sacrifici de comunió. 20 Juntament amb els pans de les primícies, el sacerdot oferirà el boc i els dos anyells, amb el ritu de presentació davant el Senyor. Aquestes ofrenes són la porció santa del Senyor reservada al sacerdot. 21 El mateix dia convoqueu per a vosaltres un aplec sagrat: no us heu d’ocupar en cap mena de treball. Observeu perpètuament aquesta llei per totes les generacions, arreu on habiteu.
    22 »Quan segueu els sembrats, no arribeu fins a la partió del camp ni recolliu les espigolalles: deixa-ho per als pobres i els immigrants. Jo soc el Senyor, el vostre Déu.

e. El dia primer del mes setè


    23 El Senyor va parlar encara a Moisès. Li digué:
    24 —Comunica això als israelites:
»El dia primer del mes setè observeu un dia de repòs, un dia de commemoració, anunciada a toc de corn. És un dia d’aplec sagrat.
25 No feu cap mena de treball i presenteu una ofrena que serà cremada en honor del Senyor.

f. El dia de l’Expiació


    26 El Senyor va parlar encara a Moisès:
    27 —El dia deu del mes setè és el dia de l’Expiació. Convoqueu un aplec sagrat, dejuneu i presenteu una ofrena que serà cremada en honor del Senyor. 28 Aquell dia no heu de fer cap mena de treball, perquè és el dia de l’expiació de les culpes, el dia que es fa a favor vostre el ritual d’expiació davant el Senyor, el vostre Déu. 29 Aquell dia, tothom qui no dejuni serà exclòs del poble d’Israel. 30 I jo mateix faré desaparèixer d’enmig d’Israel tot aquell qui faci algun treball aquell dia. 31 No feu cap mena de treball. Observeu perpètuament aquesta llei per totes les generacions, arreu on habiteu. 32 Per a vosaltres és un gran dia de repòs i de dejuni.
»Des del capvespre del dia nou fins al capvespre de l’endemà, guardareu el repòs.

g. La festa dels Tabernacles


    33 El Senyor va parlar encara a Moisès. Li digué:
    34 —Comunica això als israelites:
»El dia quinze del mes setè comença la festa dels Tabernacles, dedicada al Senyor durant una setmana.
35 El primer dia és dia d’aplec sagrat i no fareu cap mena de treball. 36 Cremeu una ofrena en honor del Senyor cada dia de la setmana. El vuitè dia torna a ser per a vosaltres un dia d’aplec sagrat i tornareu a cremar una ofrena en honor del Senyor. És l’aplec sagrat de cloenda: no heu de fer cap mena de treball.
    37 »Aquestes són les festes del Senyor en què convocareu els israelites a aplec sagrat i presentareu dons en honor del Senyor: presentareu holocaustos i ofrenes, sacrificis de comunió i libacions, segons el ritual de cada festa. 38 Aquests sacrificis s’afegiran als que oferiu al Senyor cada dissabte i a tots els dons i sacrificis que pugueu oferir al Senyor voluntàriament o per complir un vot.
    39 »El dia quinze del mes setè, quan haureu recollit els fruits de la terra, celebrareu una setmana de festa en honor del Senyor. El primer i el vuitè dia seran dies de repòs. 40 El primer dia fareu unes enramades amb fruits d’arbres bonics, amb palmes, amb brancatge d’arbres frondosos i de salzes dels torrents: celebreu la festa amb alegria, durant una setmana, a la presència del Senyor, el vostre Déu. 41 De generació en generació celebreu cada any aquesta festa de set dies dedicada al Senyor. Observeu perpètuament aquesta llei per totes les generacions. Celebreu la festa el mes setè: 42 durant set dies heu de viure en cabanes. Vosaltres, els nascuts a Israel, viureu en cabanes, 43 perquè els vostres descendents sàpiguen que vaig fer viure en cabanes els israelites quan els vaig fer sortir d’Egipte. Jo soc el Senyor, el vostre Déu.
    44 Així Moisès va promulgar als israelites les festes del Senyor.