Carta a Titus3

5 Ell ens ha salvat no per les bones obres que podíem haver fet, sinó en virtut del seu amor, * mitjançant el bany regenerador * i el poder renovador de l’Esperit Sant * 6 que ell ha vessat abundosament * sobre nosaltres per Jesucrist, el nostre salvador. *