Salms110    4    4 El Senyor no es desdiu del que jurà: *
         «Ets sacerdot per sempre
         segons l’ordre de Melquisedec.» *