Rut4

19 Hesron, el de Ram; Ram, el d’Amminadab; 20 Amminadab, el de Nahxon; * Nahxon, el de Salmon; 21 Salmon, el de Booz; Booz, el d’Obed; 22 Obed, el de Jessè, i Jessè va ser el pare de David. *