Rut1

4 que es van casar amb dones moabites; l’una es deia Orpà, i l’altra, Rut. Uns deu anys més tard,
    22 Així fou com Noemí, amb la seva nora Rut, la moabita, retornà dels camps de Moab. Van arribar a Betlem quan tot just començava la sega de l’ordi.