Carta als Romans9

23 d’aquesta manera ha fet conèixer la riquesa de la seva glòria, que ha abocat sobre els qui són objecte del seu amor i que estan destinats a la glòria; * 24 és a dir, nosaltres, a qui ell ha cridat no tan sols d’entre els jueus, sinó també d’entre els pagans. 25 Tal com diu en el llibre d’Osees: Anomenaré «Poble meu» el qui no era el meu poble i «Estimada» la qui no era estimada.* 26 I al lloc on els havien dit: «Vosaltres no sou el meu poble», allà mateix els anomenaran «Fills del Déu viu».* 27 D’altra banda, a favor d’Israel * Isaïes exclama: Encara que el nombre dels israelites que es perdés fos com els grans de sorra de la vora de la mar, una resta se salvarà!28 El Senyor durà a terme sense espera la seva paraula, la complirà a la terra.* 29 I tal com el mateix Isaïes havia predit: Si el Senyor de l’univers no ens hagués deixat una descendència, hauríem estat com Sodoma, ens hauríem assemblat a Gomorra.*

Israel i la justícia de Déu


    30 Què direm, doncs? Direm que els pagans, que no cercaven la justícia, han rebut la justícia: la justícia que ve per la fe. * 31 En canvi, Israel, que cercava una llei que els fes justos, no ha arribat on la Llei conduïa. * 32 I això, per què? Perquè no cercaven de ser justos per la fe, sinó per les obres. Van topar amb la pedra d’ensopec, * 33 tal com diu l’Escriptura: Poso a Sió una pedra d’ensopec, un roc que fa caure, però els qui creuen en ell no quedaran confosos.*