Carta als Romans6

2 De cap manera! Els qui hem mort al pecat, com podríem viure encara en el pecat? * 11 Igualment vosaltres, tingueu-vos per morts al pecat, però vius per a Déu en Jesucrist. *