Carta als Romans4

3 En efecte, diu l’Escriptura: Abraham va creure en Déu, i Déu li ho comptà com a justícia.*
    9 Tanmateix, les paraules d’aquesta benaurança, ¿s’apliquen només als circumcisos, o també als incircumcisos? Hem dit que Déu va comptar la fe d’Abraham com a justícia. *