Carta als Romans4

3 En efecte, diu l’Escriptura: Abraham va creure en Déu, i Déu li ho comptà com a justícia.*