Carta als Romans3

22 Per la fe en Jesucrist, Déu dóna la seva justícia a tots els qui creuen, * sense fer cap distinció, 23 ja que tots havien pecat i vivien privats de la glòria de Déu. * 24 Ara, però, ell els fa justos purament per gràcia, * en virtut de la redempció realitzada per Jesucrist. *