Carta als Romans12

4 En un cos hi ha molts membres, i no tots tenen la mateixa funció; * 5 també nosaltres, que som molts, units a Crist formem un sol cos i som membres els uns dels altres. *