Osees4


    15 »Si tu, Israel, practiques la prostitució,
     que almenys Judà no se’n faci culpable.
     No aneu al santuari de Guilgal,
     no pugeu a Betaven
     ni jureu per la vida del Senyor. *