Osees4


    13 Ofereixen sacrificis al cim de les muntanyes,
     cremen ofrenes a dalt dels turons,
     sota l’ombra agradable del roure, el pollancre i l’alzina. *
     Per culpa d’això,
     les vostres pròpies filles es prostitueixen
     i les vostres nores són adúlteres.
    14 Però jo no demanaré comptes
     per la prostitució de les vostres filles
     ni per l’adulteri de les vostres nores,
     perquè ells mateixos, els sacerdots,
     se’n van a part amb prostitutes,
     amb prostitutes sagrades ofereixen sacrificis.
     És un poble sense seny que va de dret a la perdició.