Osees12


    4 Jacob va suplantar el seu germà dins les entranyes de la mare, *
     i quan va ser un home va lluitar amb Déu,
    5 lluità amb un àngel i el va vèncer; *
     va suplicar i obtingué el seu favor.
     Déu l’anà a trobar a Betel
     i allí ens va parlar a nosaltres: *