Nombres31

54 L’or que Moisès i el sacerdot Eleazar van rebre dels caps de cent i de mil homes, el portaren a la tenda del trobament perquè el Senyor tingués sempre presents els israelites. *