NombresEstatut dels levites


3Els levites, al servei dels sacerdots *


    1 Aquestes són les notícies sobre els descendents de Moisès i d’Aaron * el dia que el Senyor va parlar a Moisès a la muntanya del Sinaí. 2 Aquests són els noms dels fills d’Aaron: * el primogènit es deia Nadab, i els altres, Abihú, Eleazar i Itamar. * 3 Aquests fills d’Aaron van ser ungits i investits per a exercir el sacerdoci. * 4 Però Nadab i Abihú van morir a la presència del Senyor, en el desert del Sinaí, sense deixar descendència, quan presentaven al Senyor una ofrena de perfum estrany. * Són Eleazar i Itamar els qui van exercir el sacerdoci al costat del seu pare Aaron.
    5 El Senyor va parlar encara a Moisès. Li digué:
    6 —Fes venir la tribu de Leví, presenta-la al sacerdot Aaron i posa-la al seu servei. * 7 Els levites seran els servidors de la tenda del trobament, fent allò que pertocaria a Aaron i a tota la comunitat d’Israel, * i s’ocuparan en les feines del tabernacle. 8 Tindran cura de tots els utensilis de la tenda del trobament, en seran els servidors fent allò que pertocaria als altres israelites i s’ocuparan en les feines del tabernacle. 9 Separa, doncs, els levites dels altres israelites i posa’ls a disposició d’Aaron i dels seus fills, com a donats * totalment a ells. 10 Les funcions sacerdotals, deixa-les a càrrec d’Aaron i dels seus fills. Si algú, sense ser sacerdot, s’atreveix a exercir-les, morirà.
    11 El Senyor va parlar encara a Moisès. Li digué:
    12 —Entre els israelites, jo he pres els levites per al meu servei, perquè facin allò que pertocaria als primogènits dels israelites. * Els levites, doncs, són meus, 13 perquè tot primer fill és meu. El dia que vaig fer morir tots els primogènits en el país d’Egipte em vaig consagrar a mi tots els primogènits d’Israel i les primeres cries del bestiar. Per això són meus. Jo sóc el Senyor. *

Primer cens dels levites *


    14 El Senyor va parlar encara a Moisès en el desert del Sinaí. Li digué:
    15 —Fes un cens dels levites per llinatges i per clans i compta tots els nois i homes d’un mes d’edat en amunt.
    16 Moisès va fer el cens tal com el Senyor li havia manat. 17 Els fills de Leví es deien: Guerxon, Quehat i Merarí.
    18 Libní i Ximí, fills de Guerxon, foren els avantpassats dels seus clans.
    19 Amram, Ishar, Hebron i Uziel, fills de Quehat, foren els avantpassats dels seus clans.
    20 Mahlí i Muixí, fills de Merarí, foren els avantpassats dels seus clans.
     Aquests són els avantpassats dels clans dels levites agrupats segons els llinatges.
    21 Guerxon era l’avantpassat dels clans de Libní i de Ximí. Aquests eren els clans descendents de Guerxon. 22 El nombre de tots els homes i nois censats d’aquests clans, d’un mes d’edat en amunt, era de 7.500. 23 Els clans descendents de Guerxon acampaven a la part de ponent, darrere el tabernacle. 24 Els manava Eliassaf, cap de llinatge, fill de Lael. 25 Pel que fa a la tenda del trobament, els descendents de Guerxon tenien cura d’aquestes parts: el tabernacle, la tenda amb la seva coberta, la cortina d’entrada a la tenda del trobament, 26 les teles de l’atri, amb la cortina d’entrada a l’atri, situat al voltant del tabernacle i de l’altar, i les cordes necessàries per a muntar tot el conjunt. *
    27 Quehat era l’avantpassat dels clans d’Amram, d’Ishar, d’Hebron i d’Uziel. Tots quatre eren descendents de Quehat. 28 El nombre de tots els homes i nois censats d’aquests clans, d’un mes d’edat en amunt, era de 8.600. * Tenien cura del santuari, 29 i acampaven al costat sud del tabernacle. 30 Els manava Elissafan, cap de llinatge, fill d’Uziel. 31 Els objectes que tenien a càrrec seu eren: l’arca, la taula dels pans d’ofrena, el canelobre i els altars, * amb tots els seus accessoris sagrats, i la cortina interior i tot el seu muntatge. *
    32 Eleazar, fill del sacerdot Aaron, comandava els caps dels levites. Ell s’encarregava dels qui tenien cura del santuari.
    33 Merarí era l’avantpassat dels clans de Mahlí i Muixí, tots dos descendents de Merarí. 34 El nombre de tots els homes i nois censats d’aquests clans, d’un mes d’edat en amunt, era de 6.200. 35 Els manava Suriel, cap de llinatge, fill d’Abihail, i acampaven al costat nord del tabernacle. 36 Els descendents de Merarí tenien cura d’aquestes parts: les posts, els travessers, les columnes amb els sòcols i amb tots els accessoris, 37 com també les columnes i els sòcols del voltant de l’atri, amb les estaques, les cordes i tot el seu muntatge. *
    38 Moisès, Aaron i els seus fills acampaven a l’est del tabernacle, davant mateix de la tenda del trobament, al costat de llevant. Tenien encarregada la custòdia del santuari i feien allò que pertocaria als altres israelites. Si algú, sense ser sacerdot, s’hi hagués acostat, hauria estat condemnat a mort. *
    39 El nombre total dels levites, homes i nois d’un mes d’edat en amunt, que Moisès i Aaron, per ordre del Senyor, van comptar per clans, fou de 22.000. *

Cens dels primogènits d’Israel *


    40 El Senyor va dir a Moisès:
     —Fes el cens de tots els primogènits dels israelites, homes i nois, d’un mes d’edat en amunt, i registra els seus noms. 41 Després separa per al meu servei els levites perquè facin allò que pertocaria als primogènits dels altres israelites; separa també el bestiar dels levites en lloc de les primeres cries del bestiar dels altres israelites. * Jo sóc el Senyor.
    42 Tal com el Senyor li havia manat, Moisès va censar tots els primogènits dels israelites, 43 homes i nois, d’un mes d’edat en amunt. El total era de 22.273. *
    44 El Senyor va parlar encara a Moisès. Li digué:
    45 —Separa els levites per al meu servei, perquè facin allò que pertocaria als primogènits dels altres israelites, i el bestiar dels levites perquè ocupin el lloc de les primeres cries del bestiar dels altres israelites: els levites són meus. Jo sóc el Senyor. 46 Però has de rescatar els 273 primogènits dels israelites que sobrepassen el nombre dels levites. * 47 Per cada un d’ells fixa un preu de cinc sicles de plata, segons la unitat de pes oficial del santuari, que és el sicle de vint gueràs. * 48 Dóna després la plata a Aaron i als seus fills com a rescat de l’excedent en el nombre dels primogènits.
    49 Moisès va rebre la plata destinada al rescat d’aquells primogènits que no havien estat rescatats pels levites. * 50 La plata que va recollir dels primogènits pujava a 1.365 sicles, segons la unitat de pes oficial del santuari. * 51 Moisès va donar-los a Aaron i als seus fills, complint així allò que el Senyor li havia ordenat.