Nombres27


    18 El Senyor va respondre a Moisès:
     —Pren Josuè, fill de Nun, * home d’esperit, * i imposa-li les mans.