Nombres19


    11 »Qui toqui un cadàver humà, quedarà ritualment impur durant set dies. 12 Els dies tercer i setè es purificarà amb aquella aigua, * i el setè dia quedarà pur; però si no compleix aquest ritu els dies tercer i setè, restarà en estat d’impuresa ritual. 13 Qui toqui un cadàver humà i no es purifiqui, profana el tabernacle del Senyor; serà exclòs d’Israel, * perquè no ha estat aspergit amb l’aigua de la purificació i, per tant, encara és un impur.
    14 »Aquesta és la llei per al cas d’una persona que es mori dins una tenda: Tothom qui es trobi dins la tenda o que hi entri quedarà ritualment impur durant set dies. 15 Qualsevol atuell que no estigui tapat quedarà ritualment impur. * 16 Tothom qui en ple camp toqui una persona assassinada o morta de mort natural, o algun os humà o una sepultura, serà impur durant set dies.

Ritual de purificació


    17 »Per a una persona que es troba en estat d’impuresa ritual, prendran cendra de la vedella cremada, la posaran dins un atuell i hi tiraran aigua corrent. * Serà com un sacrifici pel pecat. 18 Després un home en estat de puresa ritual prendrà hisop, el mullarà en aquesta aigua i aspergirà la tenda on hi hagi un mort, amb tots els objectes i persones que s’hi trobin, o aspergirà amb aquella aigua el qui hagi tocat algun os humà o una persona assassinada, o morta de mort natural, o una sepultura. 19 L’home ritualment pur aspergirà la persona impura els dies tercer i setè. Després de l’aspersió del setè dia, el qui era impur quedarà purificat. Es rentarà els vestits, es rentarà amb aigua ell mateix * i al vespre serà pur. 20 L’home impur que no s’hagi purificat serà exclòs de la comunitat, perquè ha profanat el santuari del Senyor. No ha estat aspergit amb l’aigua de la purificació i continua impur.
    21 »Els israelites observaran perpètuament aquesta llei: El qui haurà fet l’aspersió amb l’aigua de la purificació es rentarà els vestits. I el qui toqui aquesta aigua quedarà impur fins al vespre. 22 Tot allò que toqui la persona que és impura, quedarà impur; i la persona que toqui això que és impur, quedarà impura fins al vespre.