Nombres15


    37 El Senyor digué a Moisès:
    38 —Comunica aquesta ordre als israelites: “Que ells i els seus descendents es facin un serrell a les vores dels mantells * amb un fil de porpra violeta. 39 Així, en veure aquest serrell, us recordareu de tots els meus manaments, els complireu i no us deixareu dominar pels desigs del vostre cor o dels vostres ulls que us portarien a la idolatria. * 40 Així recordareu i complireu tot el que jo us he manat, i viureu consagrats al vostre Déu. 41 Jo sóc el Senyor, el vostre Déu, que us he tret del país d’Egipte a fi de ser el vostre Déu. Jo sóc el Senyor, el vostre Déu.” *