Nombres13


    17 Moisès els envià a explorar el país de Canaan, i els va donar aquestes instruccions:
     —Pugeu pel Nègueb * i entreu en aquell país muntanyós. *