Nombres13


    1 El Senyor va parlar encara a Moisès. Li digué:
    2 —Envia uns homes a explorar el país de Canaan, la terra que jo dono als israelites. Envia’n un de cada tribu, elegits entre els principals.