Nombres1

7 Per la de Judà, Nahxon, * fill d’Amminadab.