Nombres1

5 Aquests són els noms dels qui us ajudaran:
     »Per la tribu de Rubèn, * Elissur, fill de Xedeür. 6 Per la de Simeó, Xelumiel, fill de Surixadai. 7 Per la de Judà, Nahxon, * fill d’Amminadab. 8 Per la d’Issacar, Netanel, fill de Suar. 9 Per la de Zabuló, Eliab, fill d’Helon. 10 Per les dues tribus descendents de Josep, Elixamà, fill d’Ammihud, per la d’Efraïm, i Gamliel, fill de Pedahsur, per la de Manassès. 11 Per la de Benjamí, Abidan, fill de Guidoní. 12 Per la de Dan, Ahièzer, fill d’Ammixadai. 13 Per la d’Aser, Paguiel, fill d’Ocran. 14 Per la de Gad, Eliassaf, fill de Deuel. 15 Per la de Neftalí, Ahirà, fill d’Enan.