Nehemies11


    10 Dels sacerdots: Jedaià, fill de Joiarib, Jaquín, 11 Seraià, fill d’Hilquià, descendent del gran sacerdot * Ahitub a través de Meraiot, de Sadoc i de Meixul·lam,