Evangeli segons Mateu


(Mc 15,42-47; Lc 23,50-56; Jn 19,38-42)

27


    57 Arribat el capvespre, * vingué un home ric d’Arimatea, * que es deia Josep i era també deixeble de Jesús.