Evangeli segons Mateu


(Mc 15,33-41; Lc 23,44-49; Jn 19,28-30)

27


    45 Des del migdia fins a les tres de la tarda * es va estendre una foscor per tota la terra. *