Evangeli segons Mateu26


    36 Llavors Jesús va arribar amb els deixebles en un terreny anomenat Getsemaní, * i els digué:
     —Seieu aquí mentre vaig allà a pregar.
    37 Va prendre amb ell Pere i els dos fills de Zebedeu, * i començà a sentir tristor i angoixa. 38 Llavors els digué:
     —Sento a l’ànima una tristor de mort. * Quedeu-vos aquí i vetlleu amb mi.
    39 S’avançà un tros enllà, es prosternà amb el front a terra i pregava dient:
     —Pare meu, si és possible, que aquesta copa * s’allunyi de mi. Però que no es faci com jo vull, sinó com tu vols. *
    40 Després va cap als deixebles i els troba dormint. * Diu a Pere:
     —Així, doncs, ¿no heu estat capaços de vetllar una hora amb mi? 41 Vetlleu i pregueu, per no caure en la temptació. * L’esperit de l’home és prompte, però la seva carn és feble. *
    42 Se n’anà per segona vegada i va pregar dient:
     —Pare meu, si aquesta copa no pot passar lluny sense que jo la begui, que es faci la teva voluntat. *
    43 Després tornà i els trobà dormint: és que els ulls els pesaven.
    44 Els deixà i se’n tornà a pregar per tercera vegada, dient les mateixes paraules. 45 Llavors va cap als deixebles i els diu:
     —Dormiu ara i reposeu! S’acosta l’hora, * i el Fill de l’home serà entregat en mans dels pecadors. 46 Aixequeu-vos, anem! * El qui em traeix ja és aquí.