Evangeli segons Mateu


(Mc 14,32-42; Lc 22,39-46)

26


    36 Llavors Jesús va arribar amb els deixebles en un terreny anomenat Getsemaní, * i els digué:
     —Seieu aquí mentre vaig allà a pregar.