Evangeli segons Mateu26


    30 I després de cantar els salms, * van sortir cap a la muntanya de les Oliveres.