Evangeli segons Mateu


(Mc 13,3-13; Lc 21,7-19)

24


    3 Mentre estava assegut a la muntanya de les Oliveres, els deixebles li demanaren a part:
     —Digues-nos quan passarà això i quin serà el senyal de la teva vinguda i de la fi del món. *